Handelsbetingelser

Om virksomheden

Nærværende handelsvilkår og betingelser gælder for alle ordrer bestilt gennem LEI Service ApS med CVR nr. 41038462, Jungshovedvej 82, 4720 Præstø af den LEI ansøgende juridiske enhed (Ansøgeren) med henblik på ansøgning om oprettelse af et LEI nummer eller vedligeholdelse/flytning af eksisterende LEI. ”Kontaktperson” er den person som er bemyndiget af den juridiske enhed ift. LEI opgaver.

LEI Service ApS hjælper Ansøgeren med f.eks. registrere, flytte, vedligeholde og forny LEI numre. LEI systemet håndteres af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) som er en non-profit organisation. Selve udstedelsen af LEI koder sker gennem GLEIF akkrediterede LOU (Local Operating Units) som LEI Service ApS samarbejder med.

LEI Service ApS er en officiel GLEIF registreringsagent.

Leveringstid

Ansøgeren kan forvente en behandlingstid på 2-3 hverdage for ansøgninger omkring et nyt LEI nummer, hvor der ikke er en kompleks ejerstruktur eller andre særlige forhold. Ved specielle komplekse forhold hos Ansøgeren kan der gå op til 30 dage, inden ansøgningen er færdigbehandlet.

Flytning af eksisterende LEI nummer vil typisk tage op til 7 hverdage.

Fortrydelsesret

Ansøgeren accepterer at der ikke er nogen fortrydelsesret efter ansøgningen er afgivet og betalt. Betalinger refunderes ikke såfremt Ansøgeren måtte fortryde sin bestilling efter betaling.

Refusion og tilbagebetalingsperioden som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework vil dog blive respekteret på passende vis.

Priser

Gældende priser vil altid fremgå af hjemmesiden under ”Priser”.

Registrering af nyt LEI nummer

Gebyret dækker over ansøgningen om et nyt LEI nummer hos den udstedende LOU samt den efterfølgende vedligeholdelse i 12 måneder efter udstedelsesdatoen (hvis ikke en længere periode er valgt). Vedligeholdelsen er kun relevant såfremt ansøgningen godkendes af LOU.

Fornyelse af et eksisterende LEI nummer bestilt igennem LEI Service

Gebyret dækker over fornyelse og vedligeholdelse udover den oprindeligt bestilte periode i 12 måneder, med mindre en længere fornyelsesperiode er valgt. LEI Service ApS forbeholder sig retten til at tage kontakt til indehaveren af LEI nummeret (via e-mail til kontaktpersonen) ca. 2-3 måneder før LEI nummeret udløber med henblik på at forny dette.

Moms

Der opkræves 25% dansk moms på alle Ansøgere fra Danmark. Det er Ansøgerens eget ansvar at få refunderet evt. moms hos skattemyndighederne.

Hvis ansøgeren fra et andet EU land end Danmark har et gyldigt EU-moms nummer og dette kan verificeres, opkræves der ikke dansk moms. Ansøgeren er forpligtet til at følge moms bestemmelserne omkring ”reverse charge”.

Der opkræves ikke moms for Ansøgere uden for EU.

VIP ansøgning

LEI Service ApS tilbyder et VIP produkt hvor Ansøgeren betaler for en kortere garanteret behandlingstid som vil fremgå under ”Priser” på hjemmesiden, hvis tilgængeligt.

Såfremt denne behandlingstid ikke kan opfyldes, vil LEI Service ApS tilbagebetale differencen mellem den normale pris og VIP prisen jf. prislisten på hjemmesiden under ”Priser”.

Betaling og faktura

LEI Service ApS påbegynder først ydelsen når betaling (ved reservering af beløb på kreditkort i op til 30 dage) er foretaget.

Faktura fremsendes via e-mail når ansøgningen, flytningen eller fornyelses-anmodningen er fremsendt til den LOU som LEI Service ApS samarbejder med. Dette er også tidspunktet, hvor LEI Service vil trække det reserverede beløb på kreditkortet.

Hvis ansøgning, flytning eller fornyelse ikke kan gennemføres pga. manglende information fra Ansøgerens side og LEI Service ikke har modtaget dette inden for 10 hverdage efter det er forespurgt, forbeholder LEI Service ApS retten til at trække betaling selvom registrering, flytning eller fornyelse ikke er gennemført.

En LEI kode kan suspenderes, såfremt Ansøgeres oplyste informationer er fejlbelagte eller betvivles af organisationer inden for GLEIF systemet. Betalinger refunderes ikke såfremt et LEI nummer suspenderes.

Flerperiode fornyelser/registreringer refunderes ikke – hverken helt eller delvist.

Såfremt LEI systemet måtte ændre struktur eller ophøre med at eksistere, vil betalinger ikke refunderes.

Ansvar og forpligtelser for Ansøgeren

  • Ansøgeren er ansvarlig for at oplysninger der gives til LEI Service ApS er korrekte og opdaterede
  • LEI Service ApS kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt information afgivet af Ansøgeren der medfører forsinkelser i ansøgningsprocessen. Ligeledes kan LEI Service ApS ikke gøres ansvarlig for omkostninger eller tab forbundet med vedligeholdelsen af LEI nummeret, såfremt at Ansøgeren ikke har givet LEI Service ApS besked om ændringer for Ansøgeren, f.eks. ”Corporate Actions”, adresse skift mv. Med ændringer forstås alle informationer som er en del af LEI nummeret, både ”Level 1 og Level 2” data som der kan læses mere om her. Hvis ændringen er foretaget i CVR, vil LEI Service ApS dog automatisk opdatere dette på vegne af kunden i forbindelse med en evt. fornyelse
  • Ansøgeren er endvidere ansvarlig for at opdatere kontaktinformation på relevant kontaktperson for Ansøgeren, således det er muligt at LEI Service ApS at opnå kontakt
  • Kontaktpersonen bekræfter at være bemyndiget til at kunne lave LEI ansøgningen på vegne af Ansøgeren. Hvis kontakt personen ikke fremgår af CVR som tegningsberettiget, vedkender denne sig til at være i besiddelse af behørig fuldmagt fra Ansøgeren til at foretage handlinger vedrørende LEI på dennes vegne. (LEI Service ApS tilbyder gratis skabelon til dette). Denne dokumentation kan blive påkrævet at præsentere for LOU
  • Ansøgeren er ansvarlig for at der ikke allerede eksisterer et gyldigt LEU nummer for Ansøgeren eller at der er lavet en igangværende ansøgning andetsteds
  • Hvis der allerede eksisterer et gyldigt LEI nummer vil LOU enheden afvise ansøgningen og Ansøgeren vil stadig blive opkrævet ansøgningsgebyret af LEI Service ApS
  • Ansøgeren giver LEI Service fuld bemyndigelse til at ansøge om LEI nummer på vegne af Ansøgeren. Ansøgeren accepterer at LEI Service ApS på vegne at kunden accepterer handelsbetingelser fra den LEI udstedende LOU som kan ses her og at LEI Service ApS kan udføre alle opgaver i forbindelse med varetagelsen af LEI nummer på vegne af Ansøgeren

Ansvar og forpligtelser for LEI Service ApS

  • LEI Service ApS sørger for at den information som Ansøgeren leverer er tilstrækkelig for at gennemføre en ansøgning hos den LOU som LEI Service ApS samarbejder med. Såfremt der måtte mangle information, forpligter LEI Service ApS sig til at tage fat i kontaktpersonen for at få den manglende information for at ansøgningen kan færddiggøres. Hvis denne information ikke leveres til LEI Service ApS inden for 10 hverdage, er LEI Service ApS ikke forpligtet til at fortsætte ansøgningen
  • LEI Service ApS vil foretage et automatisk opslag hvorvidt Ansøgeren allerede har et eksisterende LEI nummer på ansøgningstidspunktet for et nyt LEI nummer, det er dog Ansøgerens ansvar at der ikke kan opstår LEI duplikater
  • For at LEI nummeret ikke utilsigtet udløber, så vil LEI Service ApS senest 2 måneder før officiel udløbsdato kontakte den juridiske enhed med henblik på at tilbyde fornyelse, såfremt denne ikke allerede er tilmeldt automatisk fornyelse hvis dette tilbydes

Flerårige produkter

Som en ekstra service tilbyder LEI Service ApS muligheden for at tilkøbe fornyelse af LEI nummeret i 3 år eller 5 år.

I denne periode sørger LEI Service ApS for at forny data ud fra CVR såfremt der er ændringer og indrapportere dem til LOU / GLEIF. Ansøgeren er stadig ansvarlig for at holde LEI Service ApS opdateret om evt. andre ændringer jf. punktet ”Ansvar og forpligtelser for Ansøgeren”.

LEI Service ApS kan kontakte Ansøgeren årligt for at få bekræftet data er korrekt samt data på kontaktpersonen er korrekt.

Hvis det ikke er muligt at få bekræftet at information omkring Ansøgeren eller kontaktpersonen er opdateret og korrekt, forbeholder LEI Service ApS sig retten til afvente med at forny LEI nummeret på vegne af Ansøgeren indtil sådan bekræftelse er mulig.

Flerårs produkter betales forud, uden fortrydelsesret og uden mulighed for refusion efter bestilling er foretaget.

Hvis Ansøgeren ønsker at flytte LEI nummeret til en anden virksomhed ydes der ingen refusion, hverken hel eller delvis.

Såfremt Ansøgerens enhed skulle ophøre, gå konkurs eller lignende vil der heller ikke blive hverken hel eller delvis refusion.

Generelt og værneting

Ved accept af nærværende vilkår autoriserer Ansøgeren LEI Service ApS til at oprette, flytte, forny eller vedligeholde LEI information på vegne af Ansøgeren.

Ansøgerens accept af nærværende vilkår skal ske via en kontaktperson som har bemyndigelse til at ansøge om et LEI nummer på vegne af den ansøgende juridiske enhed. Denne kontaktperson oplyser de påkrævede oplysninger om den ansøgende juridiske enhed og indestår for at disse oplysninger er lovligt videregivet. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til; at kontaktpersonen har bemyndigelse til at videregive oplysninger og ansøge om LEI nummer på vegne af den ansøgende juridiske enhed, at oplysningerne om den ansøgende juridiske enhed er korrekte. LEI Service ApS validerer om oplysningerne er tilstrækkelige for at fortsætte med ansøgningen, men er ikke forpligtet til at validere om oplysningerne er korrekte.

Ansøgeren accepterer at LEI Service ApS må tage kontakt til kontaktpersonen for at bede om flere informationer for at fuldføre ansøgningen, fornyelsen, flytningen eller vedligeholdelsen. Dette kan f.eks. være yderligere informationer omkring ejerskab, fuldmagt ift. bemyndigelse mv.

Nærværende aftale indgås mellem erhvervsdrivende parter og parterne accepterer at aftalen er underlagt dansk lov. Parterne accepterer at alle tvister omkring denne aftale skal afgøres ved domstol i Danmark.

Nærværende vilkår kan opdateres uden varsel. Gældende vilkår vil altid fremgå af hjemmesiden med dato for seneste ændring i bunden.

Ansvarfraskrivelse

LEI Service ApS kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forsinket eller manglende LEI nummer. LEI Service ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. afslag på ansøgning om et LEI nummer af den udstedende LOU.

Videregivelse af informationer

Ansøgeren accepterer at de oplysninger der angives i ansøgningsprocessen videregives til GLEIF og offentliggøres jf. GLEIFs gældende retningslinjer. (læs mere her: GLEIF.org). Informationerne videregives endvidere til RapidLEI (LOU) ift. udstedelse af LEI nummeret.

Vores persondatapolitik kan endvidere læses her.

Disse betingelser er gældende fra 31.03.2020

back to top